Beskyttelse af data

Aevens website har til formål at orientere om vores forretningsmæssige aktiviteter. Ved enhver benyttelse af sitet og den heri tilgængelige information gælder følgende bestemmelser:

Ejerskab

Al information på sitet er ejet af Aeven og beskyttet af regler om ophavsret og varemærker og må ikke mangfoldiggøres i nogen form uden skriftlig godkendelse fra Aeven.

Aeven forbeholder sig ejerskab over alle spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, som den besøgende videregiver via sitet. Sådanne informationer anses ikke for at være fortrolige eller privat eje og kan frit benyttes af Aeven - også til evt. videregivelse til tredje part, medmindre den besøgende har fremsat ønske om fortrolighed. I så fald respekterer Aeven et sådant ønske, og alle sådanne data vil blive behandlet fortroligt.

Anvendelse af information

Indholdet på sitet videregives alene med informationsmæssigt formål for øje. Indholdet videregives som det er og forefindes uden ansvar for nøjagtighed eller informationens fuldstændighed samt uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, for salgbarhed, anvendelse til bestemte formål eller i forretningsforhold. Og må alene anvendes som sådan.

Sitet leverer ikke råd eller anbefalinger af nogen art og må ikke tages til indtægt for sådanne.

Links

Links på sitet er alene angivet som en service. Aeven har ingen kontrol over indholdet eller driften af de pågældende sites, og links angives derfor uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, for indholdet af de pågældende site, dets nøjagtighed eller fuldstændighed, for salgbarhed, anvendelse til bestemte formål, i forretningsforhold eller eventuel beskadigelse ved benyttelse af disse sites.

Fraskrivning af ansvar

Aeven fraskriver sig ethvert ansvar for erstatningspligt for eventuelle tab eller skader, som følge af adgang eller eventuel manglende adgang såvel som for tab og skader pådraget i tillid til informationen på sitet.

Aeven vil i intet tilfælde kunne holdes ansvarlig for mistede data, påførte vira, tabt fortjeneste, følgeskader af enhver art samt alle indirekte tab og skader, uanset om Aeven har været orienteret om muligheden herfor. Aeven fraskriver sig enhver form for erstatningspligt og -ansvar for eventuelle skader af (in)direkte, tilfældig, betragtelig eller medvirkende betydning ved brug af sitet.